చలి మంచు కురిసింది, తలుపు తీయవా ప్రభూ…

జనవరి 12, 2007

బ్లాగస్తులందరికీ సంక్రాంతి  శు��ాకాంక్షలు

ప్రకటనలు

యహీ హై రైట్ ఛాయస్ కోతీ, ఆహా!…

డిసెంబర్ 21, 2006

కోతి నుండి మనిషి పుట్టేడని అని చెప్పిన డార్విన్ మహశయుడు ఈ చిత్రాలని చూస్తే తప్పకుండా ఆర్రరే… అని అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుంటాడు. మనిషి నుండి కూడా కోతి నేర్చుకుంటుందని  గుర్తించేవాడు.

“పెప్సీతో విందు మరెంతో పసందు” అనుకుంటూ సీసా ఎత్తి ఖాళీ చేస్తున్న కోతిని ఇక్కడ చూడండి మరి.

యహీ హై రైట్ ఛాయస్ కోతీ, ఆహా!

యహీ హై రైట్ ఛాయస్ కోతీ, ఆహా!

యహీ హై రైట్ ఛాయస్ కోతీ, ఆహా!

చిత్రం మరియు వాఖ్య : ప్రసాదం


%d bloggers like this: